Obchodní podmínky

Provozovatel

Provozovatelem e-shopu eleksys.cz je firma ELEKSYS CZ s.r.o. se sídlem Na Kopci 189, 793 56  Rýžoviště, IČ: 03598748, DIČ: CZ03598748. Zodpovědnou osobou je Jan Kodl, +420 777 160 410, info@eleksys.cz.

 

Podávání objednávek lze provádět

1.1. Písemně zasláním poštou na adresu našeho sídla

1.2. Prostřednictvím Internetu na stránce www.eleksys.cz, Tento způsob je nejjednodušší, obchod Vás sám vyzve k vyplnění údajů, rovněž máte jistotu správného výběru položky a    katalogového čísla. Pro koncové zákazníky je přichystán bonus – na objednávky provedené přes elektronický obchod (ne e-mailem).

1.3. Zasláním e-mailové zprávy na adresu: info@eleksys.cz, nebo na e-mailovou adresu přiděleného obchodního zástupce.

 

Obsah a formát objednávky

2.1 Objednávka musí obsahovat název odběratele, adresu, telefon, IČO nebo rodné číslo, bankovní spojení, zda jste plátci DPH, popř. DIČ, datum vystavení objednávky, jméno a podpis oprávněného zástupce firmy, razítko organizace, dostatečnou specifikaci zboží včetně katalogového čísla, způsob převzetí zboží a platby.

2.2 Jako hlavní identifikační údaj zákazníka slouží IČO nebo rodné číslo, prosím uvádějte jej vždy.

2.3 Objednávka musí být elektronicky nebo písemně podepsána, popř. zákazník musí být jiným způsobem jedinečně identifikovatelný.

2.4 Pokud hodnota objednávky přesahuje částku 100 000,– bez DPH, musí být objednávka podána písemnou nebo elektronickou formou s razítkem a podpisem statutárního zástupce objednávající firmy. Objednávka je ve formě kupní smlouvy, kterou vyhotovuje naše firma, odběratel ji následně písemně potvrzuje, čímž se stává pro obě strany závaznou k plnění.

2.5 Všechny náležitosti, které nejsou v objednávce specifikovány se řídí §409 Obchodního zákoníku ve znění pozdějších novel.

 

Specifikace zboží a jeho funkčnost

3.1 Při vyplňování objednávky je nutné uvést druh zboží (typové označení, rozměry, popř. požadovanou povrchovou úpravu), počet kusů, jeho katalogové číslo a příslušnou dohodnutou cenu.

3.2 Pokud je objednávka vypracována na základě dříve zaslané obchodní nabídky naší firmou (dále také „dodavatel“), má se za to, že funkčnost výrobků je stanovena podle této nabídky, a nebyla-li blíže uvedena, je funkčnost chápána ve smyslu továrního nastavení výrobku, tedy dle katalogových údajů a dle daného návodu k použití. V případě rozporu mezi vyobrazením výrobku a jeho technickým popisem, je důležitější písemný technický údaj před vyobrazením výrobku, které tak může být jen ilustrativní.

 

Způsob plnění

4.1 Objednávky, které mají veškeré náležitosti prosíme směřujte na sídlo naší firmy, dle odstavce 1, odkud Vám bude zboží odesláno.

4.2 Lhůta pro plnění zakázky, která je specifikována v objednávce a popř. v obchodní nabídce, začíná běžet dnem doručení objednávky ve správném formátu a s danými náležitostmi. Zboží je expedováno do 48 hodin, je-li skladem a není-li v objednávce uvedeno jinak. Objednávka přitom musí být potvrzena oběma stranami.

4.3 Nejčastějšími důvody neplnění objednávky je technická nečitelnost, chybějící údaje o odběrateli či nesrozumitelná specifikace zboží. Důvodem k neplnění zakázky také může být špatná platební morálka odběratele, či neplnění vzájemně dohodnutých smluv. Důvodem neplnění může být nesplnění podmínek tzv. Kupní smlouvy, Rámcové kupní smlouvy nebo Servisní smlouvy, má-li ji zákazník s naši firmou uzavřenou. Důvodem neplnění zakázky dodavatelem tak můhou být dřívější úhrady faktur po datu splatnosti či nezaplacení faktur.

4.4 V případě, že uvedené zboží není skladem, je zákazník automaticky zařazen do databáze nevyřízených objednávek. Náhradní zboží jiného typu zasíláme po předchozí domluvě.


Expedice

5.1 Objednané zboží zasíláme do 50 kg přepravní službou. Jiný druh přepravy zboží je potřeba předem domluvit a v objednávce specifikovat. Odběratel hradí náklady spojené s dopravou zboží, nese všechna rizika spojená s dopravou zboží a v případě zcizení, poškození či ztrát je povinen nárokovat vzniklou škodu na dopravní firmě do 3 dnů. V těchto případech je nutné při převzetí zásilky sepsat tzv. škodní zápis, na základě tohoto zápisu pak vymáhat vzniklou škodu. Veškeré balíky dopravované přepravní službou jsou pojištěny.

5.2 Přepravní firma doručuje zásilku na udanou adresu. Zásadně nedoručujeme zásilky na P.O. Box. Je nutné, aby adresa udávaná na objednávce byla přesná vč. tel. kontaktu. V případě nejasností v adrese se snaží přepravce domluvit s klientem pomocí telefonu. V případě, že telefonní číslo není k dispozici a adresa je nepřesná nebo neúplná, vrací přepravce nedoručitelnou zásilku zpět odesílateli. Uvádějte prosím Vaše telefonní číslo, aby Vám přepravní služba mohla zásilku avizovat.

5.3 Doručuje se pouze v pracovní dny.

5.4 Datum odeslání požadovaného zboží je možné ověřit na našem obchodním oddělení.

5.5. Postup zpracování a expedice zboží popsaný výše je shrnutý v tomto dokumentu

 

Zprovoznění a montáž

6.1 Není-li v objednávce či obchodní nabídce jednoznačně zanesena položka Zprovoznění systému, Montáž či instalace systému, má se za to, že zákazník bude dodaný systém zprovozňovat a instalovat vlastními silami a na vlastní náklady. Musí při tom postupovat podle pokynů uvedených v návodu k použití a instalaci.

6.2 Položka „Zprovoznění systému“ uvedená v obchodní nabídce a následně v objednávce znamená, že daný systém bude nainstalován odběratelem přesně podle návodu k použití a instalaci, zařízení bude kompletně, elektricky smysluplně a technicky správně propojeno a usazeno na daném místě v daných podmínkách a polohách. Následně dodavatel provede pouze sepnutí systému a jeho prvotní nastavení a kontrolu funkčnosti. V případě, že dodavatel při zprovozňování zjistí, že systém byl nainstalován nesprávně, v rozporu s návodem k použití a instalaci či v rozporu se všeobecně platnými technickými a bezpečnostními předpisy či v rozporu se zadáním investora nebo konečného provozovatele, anebo v rozporu s dohodou s dodavatelem, jsou vzniklé vícepráce a vícemateriál fakturovány dle platných cen naši firmy, na které se již podmínky objednávky či obchodní nabídky nemusí vztahovat.

6.3 Položka „Montáž systému“ uvedená v obchodní nabídce a následně v objednávce znamená, že daný systém bude nainstalován dodavatelem přesně podle návodu k použití a instalaci, zařízení bude kompletně, elektricky smysluplně a technicky správně propojeno a usazeno na daném místě v daných podmínkách a polohách. Následně dodavatel provede sepnutí systému a jeho prvotní nastavení a kontrolu funkčnosti.

6.4 Jsou-li se zbožím dodány další dokumenty v papírové nebo elektronické podobě, upřesňující instalaci, montáž nebo provoz dodávaného zařízení, je odběratel povinen tyto vytisknout, prostudovat je a řídit se jimi.

6.5 Dopravné a balné se zprovozněním a montáží nijak nesouvisí a bude fakturováno zvlášť.

 

Ceny, slevy, platba

7.1 Veškeré zboží fakturujeme podle aktuálního ceníku, přičemž si vyhrazujeme právo jejich úprav, dojde-li k enormní změně kurzu CZK / USD. Aktuální ceny včetně DPH naleznete na našich internetových stránkách.

7.2 Je-li podána objednávka, která se opírá o danou obchodní nabídku naší firmy, bude fakturace provedena v nabídnutých cenách objednávky. Toto nelze zaručit, skončila-li obchodní nabídce nebo objednávce platnost.

7.3 Není-li v předcházející obchodní nabídce uvedeno jinak, a v souladu s naši obchodní nabídkou objednávka toto neuvádí, je zboží odesláno na dobírku.

7.4 Dodané zboží je majetkem dodavatele do úplného zaplacení fakturované částky.

7.5 Další platební podmínky, jako je datum splatnosti, penále atd. jsou uvedeny na dané faktuře a jsou pro dodavatele i odběratele závazné.

7.6 Poštovné a balné účtujeme úměrně dle velikosti zásilky. Minimální výše balného a dopravného je celkem 85,– Kč bez DPH ( balík na poštu Česká pošta ). U objednávek nad 5.000,-Kč balné a dopravné zdarma. Aktuální ceny dopravy jsou uvedeny zde.

7.7 Poštovné a balné u objednávek ze Slovenska účtujeme částku ve výši 375-Kč bez DPH ( v případě dobírky je to pak 445,- Kč bez DPH ).

 

Prodej na splátky

8.1 Standardně prodej na splátky neposkytujeme. Spotřebitelský úvěr si musí zákazník zařídit vlastními silami u jedné z mnoha společností, které se spotřebitelskými úvěry zabývají.


Reklamace, záruka, záruční a pozáruční servis

9.1 Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Na zboží poskytujeme záruku v délce 2 let. Na části výrobků, které podléhají opotřebení, jako jsou přívodní šňůry, konektory, potenciometry, klávesnice, spínače atd., poskytujeme dle zákona záruku v délce 6 měsíců.

9.2 Podle občanského zákoníku, zákona č.40/1964 ve znění pozdějších novel, dle §63 platí, že záruční doba je automaticky prodloužena o dobu setrvání zboží v opravě. Reklamace musí být z naší strany vyřízena nejpozději do 30 dnů a to formou opravy. Po této lhůtě přistupujeme k výměně zboží nebo k vrácení peněz.

9.3 Reklamace nemůže být uplatněna u světelných zdrojů a u všech závad způsobených neodbornou manipulací a nedodržením provozních podmínek.

9.4 Při podáváni reklamace je zákazník povinen podrobně popsat závadu ať už ve svém písemném vyjádření anebo ústně, podává-li reklamaci osobně. Dále spolu s reklamaci předkládá kopii dokladu, kterým výrobek pořídil a potvrzený záruční list.

9.5 V případě, že zákazník nakupuje neosobním kontaktem, tedy prostředky komunikace na dálku (telefon, internet, mail,atp.), jak stanoví §53 zákona č.40/1996 ve znění pozdějších novel, může zákazník vrátit zboží do 14 dnů od jeho převzetí. Následně vystavujeme a proplácíme dobropis. Toto se ale nevztahuje na zakázkovou výrobu či práce.

9.6 Vyžaduje-li to platná legislativa, musí odběratel upozornit konečného provozovatele na povinnost sepsání tzv. Servisní smlouvy se servisní organizaci s patřičným pověřením a proškolením. To se týká zvláště systému EZS - ekĺektronické zabezpečovací signalizace.

9.7 Naše firma nabízí možnost odborného servisu a to jak záručního, tak i pozáručního.

9.8 Po rozbalení výrobku najdete návod na obsluhu v českém jazyce a případně záruční list. V souladu s §620 ods. (3) občanského zákoníku, není potřeba vydávat k výrobkům záruční listy. Jako podklad pro uznání záruky, stejně jako v dalších zemích EU, slouží pořizovací doklad (faktura), kterou odběratel obdrží při doručení zboží anebo elektronickou cestou. Na požádání zákazníka, záruční list vystavujeme.

9.9 U „velkých“ neinstalačních výrobků, které toto svou povahou vyžadují, je přiložen Návod k použití. Pokud se nedopatřením stane, že návod chybí, prosíme, kontaktujte nás elektronicky.